O projekcie PARP HR eSkills Manager
Zarejestruj się
- Jesteś pracownikiem mikro, małej lub średniej firmy?
- Prowadzisz firmę lub pełnisz funkcję kierowniczą w zakresie rozwoju kadr?

eSkills - całkowicie darmowy, inteligentny system zarządzania kompetencjami informatycznymi

O projekcie PARP HR eSkills Manager

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie sieciowego narzędzia zarządzania kompetencjami ICT wśród pracowników krajowych MŚP pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Narzędzie wdrożone zostało w postaci innowacyjnej, sieciowej aplikacji PARP HR eSkills Manager działającej w chmurze internetowej z wykorzystaniem scentralizowanej bazy danych szkoleń z dziedziny ICT. Celem opracowania, upowszechnienia i testowania narzędzia jest zwiększenie produktywności kadr sektora krajowych MŚP przede wszystkim w obszarze kompetencji ICT. Projekt wspiera działanie kadr krajowych MŚP poprzez wprowadzenie do działalności firmy wielu udoskonaleń w postaci kompetencyjnego zarządzania wiedzą i zmianą oraz innowacyjnych zastosowań technologii internetowych.

Przyczyny opracowania i wdrożenia projektu

Ze względu na zmiany w gospodarce o przewadze konkurencyjnej polskich MŚP zaczyna decydować efektywne zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim. Pomimo 96% dostępu do Internetu w tym sektorze, polskie kadry pracownicze wykorzystujące w pracy komputery charakteryzują się jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej poziomem kompetencji ICT. W sektorze MŚP w działach HR problem stanowi brak narzędzi ICT do gromadzenia i zarządzania wiedzą. Ze względu na te braki 58% małych i 40% średnich firm nie stosuje żadnych systemów wspomagających procesy zarządzania typu ERP, CRM, BI. Systemy te są jednak ważnym narzędziem do zbierania informacji o klientach oraz przetwarzania ich w celach marketingowych. Służą jako jedne z podstawowych elementów skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Jedynie 3% firm z sektora MŚP stosuje systemy HR HCM (Human Capital Management) ukierunkowane na zarządzanie kompetencjami ICT. Ten brak dostępu do najnowszych technologii stanowi istotną barierę dalszego rozwoju produktywności przedsiębiorstw. Z powodu braku kompetencji w zakresie ICT większość czynności wykonywanych przez pracowników MŚP ogranicza się tylko do tych podstawowych. Czynności bardziej złożone, wymagające wyższych kompetencji ICT, są w MŚP znacznie mniej powszechne. Przykładem takich czynności mogą być:

 • używanie formuł i funkcji logicznych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • poszukiwanie i pobieranie oraz instalowanie odpowiedniego oprogramowania,
 • ochrona antywirusowa i sieciowa,
 • wymiana plików,
 • konfiguracja sieciowa,
 • tworzenie stron www,
 • podstawy programowania.
Obecnie tylko 30% kadr MŚP twierdzi, że jest na bieżąco z nowościami w zakresie kompetencji ICT, a pracownicy jedynie 5% małych firm i 11% średnich są szkoleni przez pracodawcę w zakresie bardziej zaawansowanych kompetencji ICT. Główne braki firm z sektora MŚP w obszarze zastosowań ICT to:

 

 • brak stosowania narzędzi wspomaganych komputerowo analiz,
 • brak firmowej bazy danych,
 • brak narzędzi prezentacyjnych.
Spowodowane jest to głównie brakiem adekwatnych kompetencji kadr, stąd też celem narzędzia „PARP HR eSkills Manager” jest automatyczne analizowanie luk kompetencyjnych firmy oraz jej pracowników i wskazywanie najskuteczniejszej ścieżki rozwojowej.

Dane projektu

Pełna nazwa Projektu to „PI - PARP HR eSkills Manager” (sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MŚP w modelu chmury - narzędzie HCM dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MŚP). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.1: „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Narzędzie Projektu będzie wdrażane i wykorzystywane w odpowiedzi na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie ogólnopolskiego zasięgu. Projektodawcą jest firma CompSecur Sp. z o. o.

Profity z wzięcia udziału w projekcie

 • przystąpienie do projektu naukowego, którego wyniki oraz nazwy firm, które w nim uczestniczą będą publikowane w późniejszym czasie w czasopismach naukowych oraz mediach internetowych,
 • udział w pierwszym takim projekcie na skalę polską,
 • udział w niekomercyjnej ofercie,
 • udział w projekcie pod patronatem PARP, który ma za zadanie zwiększenie produktywności polskiej gospodarki,
 • udział w projekcie ocenionym jako pierwszy w rankingu użyteczności w danej kategorii (zarządzanie działami HR),
 • łatwość wyszukiwania ofert szkoleń odpowiednich do charakterystyki danej firmy,
 • przyczynienie się do rozwoju firmy,

Fazy projektu

Beneficjentów projektu (narzędzia) można podzielić na dwie grupy: tj. użytkowników i odbiorców narzędzia, a każdą grupę dodatkowo na 3 fazy udziału w projekcie:

 • testowanie narzędzia,
 • upowszechnienie i włączenie większej liczby użytkowników i odbiorców projektu,
 • docelowe upowszechnienie narzędzia w skali kraju.
 
Udział w projekcie użytkowników i odbiorców będzie rozpoczynał się od ich rejestracji (wraz ze złożeniem elektronicznej deklaracji udziału w projekcie innowacyjnym PO KL, realizowanym przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) na platformach interfejsowych narzędzia (webowych, aplikacji domenowych i mobilnych).
Wszyscy użytkownicy i odbiorcy testujący innowacyjne narzędzie zostaną bezpośrednio włączeni w jego rozwój i doskonalenie, co będzie możliwe dzięki sieciowej formie testowanego narzędzia (w jego strukturze planuje się interfejsy włączające użytkowników i odbiorców testujących, oparte na dynamicznych formularzach zgłaszania propozycji funkcjonalności i modyfikacji elementów narzędzia - propozycje będą analizowane i włączane w proces rozwoju testowanego produktu). Ponadto użytkownicy i odbiorcy będą elektronicznie ankietowani w zamkniętych i otwartych kwestionariuszach, a także angażowani w działaniach upowszechniających.

Zarejestruj się już dziś i skorzystaj z innowacyjnego narzędzia, dzięki któremu łatwiej rozwiniesz swoje kompetencje.